ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΣ, ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝΙΔΑ