Δημήτρης Ορφανίδης

Ὁ Δημήτρης Ὀρφανίδης γεννήθηκε τὸ 1964 στὴν Θεσσαλονίκη. Σπούδασε νομικὰ στὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κατόπιν ἐξετάσεων τὸ 1995 εἰσῆλθε στὸ Δικαστικό Σῶμα. Σήμερα ὑπηρετεῖ μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἐφέτη στὸ Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν. Ἔχει ἐκπονήσει μεταπτυχιακὴ ἐργασία καὶ διδακτορικὴ διατριβὴ στὴν Γερμανία, στὸ Ἐργατικό Δίκαιο. Κατὰ τὴν τριετία 2008-2011 ἐκπροσώπησε τὴν Ἑλλάδα στὴν ΕΕ στὸν τομέα νομοθεσίας τοῦ Οὐσιαστικοῦ Ποινικοῦ Δικαίου. Ἀπό τὸ 2004 ἕως σήμερα ἔχει δημοσιεύσει στὸν νομικὸ τύπο εἴκοσι μελέτες. Τὸν Μάιο τοῦ 2019 κυκλοφόρησε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Σάκκουλα τὸ ἔργο του “Ἡ κοινωνικὴ ἀρχὴ καὶ ἡ δεσμευτικότητά της στὶς ἔννομες τάξεις τῆς παγκοσμιοποίησης”. Δίδαξε στὴν Ἐθνικὴ Σχολὴ Δικαστῶν ἀπὸ τὸ 2015 ἕως τὸ 2018. αὐτοέκδοσή της. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2016 δημοσιεύθηκε στὴν ἠλεκτρονικὴ ποιητικὴ σελίδα “Ποιεῖν” ἄρθρο του μὲ τίτλο “Τὸ δυνατὸν γενέσθαι τῆς φωτεινότητας καὶ τῆς διαφάνειας – Ὁ κοινὸς πυρῆνας τῆς ποίησης τοῦ Καβάφη καὶ τοῦ Ἐλύτη”. Τὸν Αὔγουστο τοῦ 2017, στὸ πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων “documenta14” καὶ εἰδικότερα γιὰ τὸ κεφάλαιο “Μαθαίνοντας ἀπὸ τὴν Ἀθήνα”, δημοσιεύθηκε στὴν ἠλεκτρονικὴ σελίδα “diablog.eu” στὰ γερμανικὰ καὶ στὰἑλληνικὰ τὸ ἄρθρο του “Στοχασμοὶ γιὰ τὴν Νεωτερικότητα καὶ Μετανεωτερικότητα”. Εἶναι Πρόεδρος τοῦ Κύκλου Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν Δικαστῶν [ΚΕΛΔ, www.keld.gr], ὁ ὁποῖος ἔχει συσταθεῖ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2017 καὶ ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο πανελληνίως καὶ στὰ πλαίσια τῆς ΕΕ λογοτεχνικὸ σωματεῖο ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ ποιητὲς καὶ πεζογράφους δικαστικοὺς καὶ εἰσαγγελικοὺς λειτουργούς. Συμμετέχει μὲ ποιήματά του -μαζὶ μὲ ἄλλους ἕντεκα συναδέλφους του- στὸ πρῶτο Ἀνθολόγιο Ποίησης καὶ Λογοτεχνίας τοῦ ΚΕΛΔ μὲ τίτλο “Ποιητικῇ ἀδείᾳ” καὶ ὑπότιτλο “Ἐν ἀμφιβολία ποιητές”, τὸ ὁποῖο κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο τῆς Θεσσαλονίκης “Ἀνάτυπο”. Στὴν παρουσίαση τοῦ Ἀνθολογίου αὐτοῦ στὴν Ἀθήνα στὶς 30 Σεπτεμβρίου 2018 στὸ Ἵδρυμα Β. & Μαρίνας Θεοχαράκη ὁ Βασίλης Βασιλικὸς τὸν χαρακτήρισε “ὁλοκληρωμένο ποιητή”. Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις “Τὸ Ροδακιὸ” κυκλοφόρησε τὸ 2018 τὸ πρῶτο του δοκίμιο μὲ τίτλο: “ Ὁ 21ος αἰώνας τοῦ Κ. Π. Καβάφη – Μία discipline de vie”. Ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὀ οἶκο της Θεσσαλονίκης “ΕΛΚΥΣΤΗΣ” κυκλοφόρησε τὸ 2019, ἡ νουβέλα “ Ἐγγαστρίμυθος Θεός” καὶ τὸ φθινόπωρο τοῦ 2020 τὸ δεύτερο Ἀνθολόγιο τοῦ ΚΕΛΔ, στὀ ὁποῖον συμμετέχει μὲ εἰκοσι πέντε ἄλλους συναδέλφους του. Μιλᾶ ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικὰ καὶ ρωσικά. Ποιήματά του ἔχουν βραβευθεῖ σὲ ποιητικοὺς διαγωνισμοὺς καὶ δημοσιευθεῖ στὴν Μεγάλη Ἐγκυκλοπαίδεια Νέας Ἑλληνικῆς Λογοτεχνίας Χάρη Πάτση το 2013, 2015 καὶ 2017, καθὼς καὶ στὸ λογοτεχνικὸ περιοδικὸ “Περιήγηση”. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2014 ἐξέδωσε σὲ ψηφιακὴ μορφὴ τὴν πρώτη του ποιητικὴ συλλογὴ μὲ τὸν τίτλο “Δασυνόμενον Ἔψιλον” ἀπὸ τὶς Ἐπίλεκτες Ψηφιακές Εκδόσεις 24grammata καὶ τὸν Δεκέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους προέβη σὲ ἔντυπη αὐτοέκδοσή της. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2016 δημοσιεύθηκε στὴν ἠλεκτρονικὴ ποιητικὴ σελίδα “Ποιεῖν” ἄρθρο του μὲ τίτλο “Τὸ δυνατὸν γενέσθαι τῆς φωτεινότητας καὶ τῆς διαφάνειας – Ὁ κοινὸς πυρῆνας τῆς ποίησης τοῦ Καβάφη καὶ τοῦ Ἐλύτη”. Τὸν Αὔγουστο τοῦ 2017, στὸ πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων “documenta14” καὶ εἰδικότερα γιὰ τὸ κεφάλαιο “Μαθαίνοντας ἀπὸ τὴν Ἀθήνα”, δημοσιεύθηκε στὴν ἠλεκτρονικὴ σελίδα “diablog.eu” στὰ γερμανικὰ καὶ στὰ ἑλληνικὰ τὸ ἄρθρο του “Στοχασμοὶ γιὰ τὴν Νεωτερικότητα καὶ Μετανεωτερικότητα”. Εἶναι Πρόεδρος τοῦ Κύκλου Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν Δικαστῶν [ΚΕΛΔ, www.keld.gr], ὁ ὁποῖος ἔχει συσταθεῖ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2017 καὶ ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο πανελληνίως καὶ στὰ πλαίσια τῆς ΕΕ λογοτεχνικὸ σωματεῖο ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ ποιητὲς καὶ πεζογράφους δικαστικοὺς καὶ εἰσαγγελικοὺς λειτουργούς. Συμμετέχει μὲ ποιήματά του -μαζὶ μὲ ἄλλους ἕντεκα συναδέλφους του- στὸ πρῶτο Ἀνθολόγιο Ποίησης καὶ Λογοτεχνίας τοῦ ΚΕΛΔ μὲ τίτλο “Ποιητικῇ ἀδείᾳ” καὶ ὑπότιτλο “Ἐν ἀμφιβολία ποιητές”, τὸ ὁποῖο υκλοφορεῖ ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο τῆς Θεσσαλονίκης “Ἀνάτυπο”. Στὴν παρουσίαση τοῦ Ἀνθολογίου αὐτοῦ στὴν Ἀθήνα στὶς 30 Σεπτεμβρίου 2018 στὸ Ἵδρυμα Β. & Μαρίνας Θεοχαράκη ὁ Βασίλης Βασιλικὸς τὸν χαρακτήρισε “ὁλοκληρωμένο ποιητή”. Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις “Τὸ Ροδακιὸ” κυκλοφόρησε τὸ 2018 τὸ πρῶτο του δοκίμιο μὲ τίτλο: “ Ὁ 21ος αἰώνας τοῦ Κ. Π. Καβάφη – Μία discipline de vie”. Ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὀ οἶκο της Θεσσαλονίκης “ΕΛΚΥΣΤΗΣ” κυκλοφόρησε τὸ 2019, ἡ νουβέλα “ Ἐγγαστρίμυθος Θεός” καὶ τὸ φθινόπωρο τοῦ 2020 τὸ δεύτερο Ἀνθολόγιο τοῦ ΚΕΛΔ, στὀ ὁποῖον συμμετέχει μὲ εἰκοσι πέντε ἄλλους συναδέλφους του.

Βιβλία του συγγραφέα

Επικοινωνία